Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 20/06/2017 của Bộ Xây dựng | An Phú Long

Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 20/06/2017 của Bộ Xây dựng

Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 20/06/2017 của Bộ Xây dựng

Chỉ thị 02/CT-BXD ngày 20/06/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Tải Chỉ thị 02/CT-BXD tại đây.