Cơ sở lập hồ sơ về nội dung Thiết kế đô thị | An Phú Long

Cơ sở lập hồ sơ về nội dung Thiết kế đô thị

Cơ sở lập hồ sơ về nội dung Thiết kế đô thị

Sở Quy hoạch – Kiến trúc đăng tải nội dung bản vẽ, tờ trình và Quyết định phê duyệt mẫu để làm cơ sở lập hồ sơ về nội dung Thiết kế đô thị trong đồ án (hoặc điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị (hoặc quy hoạch phân khu xây dựng) tỷ lệ 1/2000, 1/5000 để UBND 24 Quận – Huyện và Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình của 24 Quận – Huyện phối hợp thực hiện, chuyển Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định.

 

Mẫu Tờ trình Đề nghị phê duyệt nội dung Thiết kế đô thị trong đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị (hoặc quy hoạch phân khu xây dựng) tỷ lệ 1/2000, 1/5000

Mẫu Quyết định Đề nghị phê duyệt nội dung Thiết kế đô thị trong đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị (hoặc quy hoạch phân khu xây dựng) tỷ lệ 1/2000, 1/5000

Mẫu Bản vẽ Thiết kế đô thị – Khung tên

Mẫu Bản vẽ Thiết kế đô thị

 

Nguồn: Sở Quy Hoạch – Kiến Trúc TP.HCM