Luật Xây Dựng | An Phú Long

Luật Xây Dựng

Luật Xây Dựng

 

Ngày 18/6/2014, Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Vui lòng xem toàn văn Luật Xây dựng tại đây