Mẫu Tờ trình và Mẫu dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án QHPKĐT 1/2000, 1/5000 | An Phú Long

Mẫu Tờ trình và Mẫu dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án QHPKĐT 1/2000, 1/5000

Mẫu Tờ trình và Mẫu dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án QHPKĐT 1/2000, 1/5000

Sở Quy hoạch – Kiến trúc đăng tải Mẫu Tờ trình và Mẫu dự thảo Quyết định phê duyệt về phê duyệt đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) QHPKĐT (hoặc QHPKXD) tỷ lệ 1/2000, 1/5000 các khu dân cư (hoặc khu nhà ở)

Sở Quy hoạch – Kiến trúc đăng tải Mẫu Tờ trình và Mẫu dự thảo Quyết định phê duyệt về phê duyệt đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) QHPKĐT (hoặc QHPKXD) tỷ lệ 1/2000, 1/5000 các khu dân cư (hoặc khu nhà ở) làm cơ sở lập hồ sơ đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) QHPKĐT (hoặc QHPKXD) tỷ lệ 1/2000, 1/5000 các khu dân cư (hoặc khu nhà ở)để UBND 24 Quận – Huyện và Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình của 24 Quận – Huyện phối hợp thực hiện, chuyển Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định.

 

Đối với đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) QHPKĐT (hoặc QHPKXD) tỷ lệ 1/2000, 1/5000 các khu chức năng đô thị khác (không có chức năng ở) thì cũng áp dụng mẫu này nhưng không nêu nội dung về diện tích đất đơn vị ở, diện tích đất nhóm nhà ở và các chỉ tiêu về sử dụng đất; chỉ nêu cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị: mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất.

 

Tải Mẫu Tờ trình Đề nghị phê duyệt đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị (hoặc quy hoạch phân khu xây dựng) tỷ lệ 1/2000, 1/5000

Tải Mẫu Quyết định về duyệt đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị (hoặc quy hoạch phân khu xây dựng) tỷ lệ 1/2000, 1/5000

 

Nguồn: Sở Quy Hoạch – Kiến Trúc TP.HCM