Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội | An Phú Long

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Chính phủ ban hành, có hiệu lực ngày 10/12/2015, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13.

Tải Nghị định 100/2015/NĐ-CP tại đây.