Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Quy Hoạch Xây Dựng QCVN 01:2019/BXD | An Phú Long

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Quy Hoạch Xây Dựng QCVN 01:2019/BXD

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Quy Hoạch Xây Dựng QCVN 01:2019/BXD

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 22/2019/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Quy hoạch xây dựng”, mã số QCVN 01:2019/BXD.

 

Quy chuẩn này quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn bao gồm quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương trong lĩnh vực quy hoạch đô thị – nông thôn. Đối với công tác quy hoạch xây dựng các khu chức năng ngoài việc tuân thủ các quy định trong quy chuẩn này còn phải tuân thủ theo các quy chuẩn có liên quan.

 

Một trong những công trình Biệt thự do An Phú Long thiết kế kiến trúc.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế  Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2009/BXD về Quy hoạch xây dựng nông thôn và Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008 về Quy hoạch xây dựng.

 

Tải QCVN 01:2019/BXD tại đây.