TCVN 4319:2012 về Nhà và công trình công cộng | An Phú Long

TCVN 4319:2012 về Nhà và công trình công cộng

TCVN 4319:2012 về Nhà và công trình công cộng

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4319:2012 về Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

 

Tải Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4319:2012  tại đây.