Thông tư 33/2017/TT-BTNMT | An Phú Long

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

 

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

 

Ngày có hiệu lực: 25/12/2017.

 

Tải Thông tư 33/2017/TT-BTNMT tại đây.