Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng | An Phú Long

Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016 và thay thế Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Tải Thông tư 26/2016/TT-BXD tại đây.