Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính | An Phú Long

Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 15/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ đối với nhà, đất (LPTB).

 

Theo đó Thông tư thì cách tính giá LPTB đối với nhà, đất như sau:

Đối với đất:

Là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai LPTB.

Giá tính LPTB đối với đất (đồng) = Diện tích đất chịu LPTB (m2) x Giá một mét vuông đất (đồng/m2) tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Đối với nhà:

Là giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định về pháp luật xây dựng tại thời điểm kê khai LPTB.

Giá tính LPTB đối với nhà (đồng) = Diện tích nhà chịu LPTB (m2) x Giá 01 mét vuông đất (đồng/m2) x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu LPTB.

Một số trường hợp cụ thể áp dụng giá tính lệ phí trước bạ nhà như sau:

Giá tính lệ phí trước bạ nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê là giá bán thực tế theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Giá tính lệ phí trước bạ nhà tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giá cụ thể mà giá phê duyệt đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi nhà và giá nhà nơi tái định cư là giá nhà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng;

Trường hợp giá nhà tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hợp đồng mua bán nhà.

Trường hợp giá nhà tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, hợp đồng mua bán nhà thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ;

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ. Hệ số đất phân bổ để tính lệ phí trước bạ nhà chung cư được áp dụng theo hệ số phân bổ của loại nhà chung cư tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thông tư 301/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 124/2011/TT-BTC, Thông tư 34/2013/TT-BTC, Thông tư 140/2013/TT-BTC, Thông tư 140/2015/TT-BTC, Thông tư 75/2016/TT-BTC.

Tải Thông tư 301/2016/TT-BTC tại đây.