Nhiều quy định mới về cấp sổ hồng có hiệu lực từ ngày 8.2.2021

Nhiều quy định mới về cấp sổ hồng có hiệu lực từ ngày 8.2.2021

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

 

 

Từ ngày 8.2.2021, Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai sẽ có hiệu lực với nhiều quy định mới về sổ hồng. Đáng chú ý là quy định văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

 

Sửa quy định cấp sổ hồng cho người  nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở

 
 

Tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở, quy định các giấy tờ chủ đầu tư phải nộp Sở TN-MT sau khi hoàn thành công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở, bao gồm:

 

Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó; Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

 

Đồng thời, Nghị định 148/2020/NĐ-CP còn sửa đổi, bổ sung quy định Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

 

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở đối với trường hợp đã nộp đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

 

Hiện hành, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

 

Nguồn: thanhnien.vn