Làm kiến trúc ở Việt Nam – Dưới góc nhìn của một KTS nước ngoài

26/07/2016

Những thách thức mà các đơn vị kiến trúc nước ngoài làm việc ở Việt Nam phải đối mặt, cũng như tóm tắt một số kinh nghiệm của cá nhân để hướng tới sự hội nhập của thị trường kiến trúc Việt Nam.