Nhiều quy định mới về cấp sổ hồng có hiệu lực từ ngày 8.2.2021

03/02/2021

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.